facebook instagram youtube

Zakopane znów na podium Rankingu Gmin


Zakopane znalazło się się w gronie liderów Rankingu Gmin Małopolski opracowywanym przez niezależny Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Podobnie jak w ubiegłym roku, zajęliśmy wysokie 3 miejsce na 181 przebadanych gmin. 

Rank­ing to wyjątkowa inic­jaty­wa, którą real­izowana jest od 2010 roku we współpra­cy z Urzę­dem Statysty­cznym w Krakowie. Celem przedsięwz­ię­cia jest  wyłonie­nie i pro­mowanie gmin wyróż­ni­a­ją­cych się pod wzglę­dem roz­wo­ju społeczno-gospo­dar­czego. W ramach Rankingu oce­nie pod­dawane są wszys­tkie gminy Wojew­ództ­wa Małopol­skiego z wyłącze­niem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestaw­ie­nie wyników odpowia­da Urząd Statysty­czny.

W badaniu brane są pod uwagę min.: dochody własne, wydatki majątkowe inwestycyjne, wskaźnik zadłużenia, wydatki bieżące na administrację publiczną,  środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych,  liczba podmiotów gospodarczych,  wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku, wydatki na kulturę, czy udział środków przekazanych organizacjom pozarządowy w budżecie gminy.

(RKW)NAGRODY
REKLAMA