facebook instagram youtube

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Szanowni Państwo!

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY informuje, że nasza instytucja prowadzi rekrutację osób na wolne stanowiska Opiekuna Wystaw w Willi Czerwony Dwór
w Zakopanem przy ul. Kasprusie 27.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert na w/w stanowiska pacy.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- nie być osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, lub przestępstwo skarbowe umyślne oraz nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne,

- posiadać wykształcenie wyższe humanistyczne, licencjackie lub magisterskie,

- znajomość j. angielskiego komunikatywna, zarówno w mowie jak w piśmie,

- zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy własnej,

- podstawowa umiejętność obsługi programów komputerowych biurowych tj. Word, Excel, Thunderbird, PowerPoint,

- łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy zespołowej,

- samodzielność, systematyczność oraz dyspozycyjność.

Kandydaci zainteresowani pracą jako opiekun wystaw powinni wykazać się:

- wiedzą oraz chęcią pozyskiwania wiedzy na temat wystawiennictwa, przede wszystkim w zakresie zbiorów, ekspozycji stałej i wystaw czasowych w obrębie sztuki podhalańskiej,

- zaangażowaniem w organizowaną przez Willę Czerwony Dwór działalność edukacyjną oraz różnego rodzaju wydarzenia i spotkania kulturalne, prowadzone przez Oddział, 

- zdolnością analitycznego myślenia,

- umiejętnością pracy pod presją czasu,

- inicjatywą i kreatywnością.

Do kluczowych obowiązków opiekuna wystawy będą należały następujące zadania:

- współudział oraz zaangażowanie w organizację i obsługę wszelkiego rodzaju imprez
(np. wernisaży, spotkań, prelekcji) oraz montaż i demontaż wystaw i ekspozycji,

- dozorowanie dzieł znajdujących się na ekspozycji,

- opieka nad zwiedzającymi, w tym udzielanie ogólnych informacji o ekspozycji, jej rozmieszczeniu i zawartości, sprzedaż wydawnictw,

- przygotowanie oferty edukacyjnej i warsztatowej Willi Czerwony Dwór, skierowanej do różnych grup odbiorców,

- nadzór nad procesem przygotowania i realizacji danych przedsięwzięć z zakresu edukacji oraz zajęć warsztatowych,

- obsługa zajęć edukacyjnych, warsztatów sztuki i rękodzieła artystycznego oraz warsztatów dla nauczycieli „Wiedza o regionie”, prowadzonych przez Willę Czerwony Dwór,

- utrzymywanie czystości, ładu i porządku w salach ekspozycyjnych oraz innych wyznaczonych pomieszczeniach.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach.

Oferujemy:

- ciekawą pracę w renomowanej instytucji kultury,

- po okresie próbnym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

CV oraz list motywacyjny prosimy składać do dnia 31.07.2018r. w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury przy ul. Kościeliskiej 7, od poniedziałku do piątku
w godzinach 900-1700, lub na adres e-mail: finanse2@promocja.zakopane.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

NAGRODY
REKLAMA